Vastutuse deklaratsioon oma autoga sõitjale

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et:

Olen tulnud Piko Hobikross OÜ LaitseRallyPark-i omal soovil ja vabatahtlikult;

Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste ainete mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne rajale minekut ega LaitseRallyPark sõiduradade territooriumil viibides;

Minu tervislik seisund ja oskused võimaldavad LaitseRallyPark territooriumil ohutult kasutada autot või muud mootorsõidukit;

Vabastan Piko Hobikross OÜ isikud vastutusest minule auto kasutamise ja sõiduga kaasnevate võimalike materiaalsete ja mittemateriaalsete kahjude ning kehavigastuste tekkimise korral;

Võtan enda kanda auto kasutamise ning sõiduga kaasnevad kõik riskid ning hoidun esitamast nõudeid Piko Hobikross OÜ suhtes varalise või mittevaralise kahju osas;

Võtan endale täieliku vastutuse minu käsutusse ja kasutusse antud varustuse ja raja tehnilise seisukorra eest ning kohustun need kokkulepitud rendiaja möödumisel üle andma samasuguses seisundis;

Tekitatud kahjude korral, mis kaasnesid tahtliku tegevuse/ tegevusetuse või oskamatuse tõttu, korvan kogu Piko Hobikross OÜ-le ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju vastavalt esitatud kalkulatsioonile ja arvele;

Olen täisealine ja teovõimeline ning olen tutvunud ülaltoodud deklaratsiooniga
Auto nr. …………………………………………………….

Kuupäev: …………………………………………………..
Telefoni nr.: ……………………………………………….
E-post: ………………………………………………………(kui soovin saada LaitseRallyPargi uudiseid)
Allkiri: ……………………………………………………….