Vastutuse deklaratsioon hobikardiga sõitjale

Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult;

Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne rajale sõitma minekut;

Minu tervislik seisund ja oskused võimaldavad mul ohutult kasutada Piko Hobikross OÜ poolt minule renditud kartautot;

Piko Hobikross OÜ instruktor on mulle õpetanud kartauto kasutamist, teavitanud kartauto kasutamise eripäradest, ohutustehnikast, sõiduga kaasnevatest riskidest ning võimalikest
tagajärgedest, ohtlike olukordade vältimisest ning päästeviisidest. Olen instruktori poolt räägitut kuulanud hoolikalt, saanud sellest aru ja jätnud meelde;

Mõistan, et kartauto kasutamine ja võistlusrajal või selle territooriumil viibimine kätkeb endas riske ning vabastan Piko Hobikross OÜ ja tema töötajad mistahes vastutusest minule kartauto kasutamise ja kardirajal sõiduga kaasnevate võimalike varaliste ja mittevaraliste kahjude ning kehavigastuste tekkimise korral;

Võtan enda kanda kõik kartauto kasutamise ning võistlusrajal sõitmise või LaitseRallyPargis viibimisega kaasnevad riskid ning avarii või muu juhtumi korral ei esita Piko Hobikross OÜ või
tema töötajate vastu varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudeid;

Vastutan täielikult minu kasutusse antud kartauto ja spetsiaal-varustuse eest, kasutan neid heaperemehelikult ja hoolsalt ning kohustun need kokkulepitud ajal tagastama samasuguses seisundis;

Kui minu tegevuse või oskamatuse tõttu kaasneb kahju, siis hüvitan kõik kahjud (sh kartautole tekitatud kahju) vastavalt Piko Hobikross OÜ hinnakirjale, kolmandatele isikutele vastavalt nende
poolt esitatud kalkulatsioonile. Olen tutvunud Piko Hobikross OÜ remonditööde hinnakirjaga.

Minu kasutusse antud Piko Hobikross OÜ kartautole tekitatud kahju hüvitamise ülempiiriks on 5000 € + käibemaks 22%;

Võtan teadmiseks, et kartauto tehnilised rikked, mis ei ole tingitud minu süüst ja on tekkinud minust mitteolenevatel põhjustel, ei kuulu minu poolt hüvitamisele;

Olen vähemalt 18-aastane ning teo- ja otsusevõimeline. Olen tutvunud käesoleva deklaratsiooni sisuga ning sellest aru saanud.
Alaealise sõitja eest võtab vastutuse lapsevanem või hooldaja kes allkirjastab deklaratsiooni. Kui alaealisel ei ole kaasas vastutavat isikut, saab ta rajale üksnes lapsevanema kirjalikul loal. Kindlasti
peab loal olema ära märgitud lapse kodune aadress ja lapsevanema kontakt telefon.