Sisekord

LaitseRallyPark`i sisekorraeeskirjad

LaitseRallyPark soovib pakkuda mõnusat, põnevat ja ohutut meelelahutust, kuid palun teadvustage endale enne broneeringu tegemist, et tehnika võib oma olemuselt kätkeda eneses ohtu nii sõitjate kui pealtvaatajate elule, tervisele ja varale. Seetõttu oleme koostanud alljärgnevad üldtingimused, et LaitseRallyPark´is teenuste kasutamisel ei tekiks arusaamatusi, mis võiks rikkuda Teie head tuju ja mõnusat ajaveetmist. LaitseRallyPark´i teenuseid saate kasutada üksnes siis, kui nõustute kõigi alltoodud tingimustega ning järgite neid. Palun võtke aega, et lugeda üldtingimused hoolikalt läbi ning jätke need meelde. Küsimuste korral annab meie abivalmis personal Teile täiendavat teavet.

Definitsioonid

1.1. Teenus – LaitseRallyPark´is Piko Hobikross OÜ poolt pakutav teenus;

1.2. Teie – Teenuse broneerinud isik;

1.3. PIKO – Piko Hobikross OÜ ja tema personal või volitatud isikud;

1.4. LaitseRallyPark – piiritletud territoorium Hingu külas, Saue vallas, Harjumaal, kus asuvad võidusõidu rajad, hoonestus jm infrastruktuur, hõlmates endas ka teisi aktiviteete ning lisateenuseid;

1.5. Võistlusrada – LaitseRallyPark´i territooriumil asuv 2300 m pikkune rallikrossi paarisrada, hobikardi rada pikkusega 600m, võistluskardi rada pikkusega 1350m, automudellismi off-road rada ja auto sõiduõppe väljak;

1.6. Sõiduk – PIKO-le kuuluv võistlusradadel sõitmiseks mõeldud liikumisvahend, milleks võivad olla ralliauto, bagi, kart, mootorratas, ATV jne.;

1.7. Isiklik sõiduk – liikumisvahend, millega Sõitja soovib Võistlusrajal sõita ja mis ei kuulu PIKO-le;

1.8. Sõitja – inimene, kes soovib Võistlusrajal sõita, sealhulgas kõrvalistuja;

1.9. Pealtvaatajad – LaitseRallyPark´is viibivad inimesed, kes Võistlusradadel ei sõida.

Üldtingimused

2.1. LaitseRallyPark´i territooriumil kehtivad heakorra reeglid, mis lähtuvad ühiskonnas üldtunnustatud heast tavast.

2.2. LaitseRalliPark´i territoorimule on paigaldatud videovalve kaamerad.

2.3. LaitseRallyPark´i territoorimi üldteedel on kehtestatud maksimaalseks sõidukiiruseks 5km/h. Antud ettekirjutust teistkordselt rikkuvatel isikutel palutakse LaitseRallyPark´ist koheselt lahkuda.

2.4. Olmeprügi ja muude jäätmete (sh. autode osad, rehvid, õlid jms) mahapanek mitte selleks ettenähtud kohtadesse on rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud tähistatud aladel.

2.5. Pealtvaatajad ja muud külalised, kes ei kasuta oma sõidukit teenuse tarbimisks, pargivad oma sõidukid külaliste parklasse. Pääslas olev parkla on maksimaalse parkimisajaga 15 minutit ning ettenähtud parkimiseks üksnes info hankimise ajaks. Erandkorras on külalistel võimalik parkida territooriumil, selleks otstarbeks ettenähtud ning tähistatud parklas.

2.6. Lemmiklooma kaasavõtmine LaitseRallyParki on lubatud vaid juhul, kui see ei sea ohtu teiste LaitseRallyPark´is viibivate inimeste heaolu. Koeri lubatakse territooriumile vaid jalutusrihma ja suukorviga, samuti tuleb jälgida puhtust. Antud ettekirjutusi rikkuvatel isikutel palutakse koheselt lahkuda.

Teenuste tingimused

3.1. Kõiki LaitseRallyPark´i Teenuseid saate Teie kasutada eelnevalt tehtud ja PIKO poolt kinnitatud broneeringu alusel.

3.2. Broneeringuid on võimalik teha LaitseRallyPark´is kohapeal, e-maili või telefoni teel. Broneeringu tegemisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustute käesolevate üldtingimustega.

3.3. Broneeringu kinnitamisel esitab PIKO Teile arve, mis sisaldab soovitud Teenuste kasutamise kogumaksumust, sealhulgas broneerimistasu ehk ettemaksu. Broneeringu jõustumiseks tuleb broneerimistasu üle kanda arvel märgitud tähtajaks. Ülejäänud broneeringu maksumus peab olema tasutud 1 päev enne Teenuse kasutamist.

3.4. Palun planeerige oma broneering hoolikalt. Kui pärast broneeringu tegemist selgub, et Te ei saa broneeritud aega või Teenust kasutada, siis tuleb broneering tühistada hiljemalt 7 päeva enne broneeritud kuupäeva ja Teile tagastatakse broneerimistasu. PIKO on reserveerinud Sõidukid ja Paarisraja Teile ning lühema etteteatamise korral ei ole meil võimalik Teile broneeritud aega edasi müüa. Seetõttu, kui tühistate broneeringu vähema kui 14 päevase etteteatamisega, siis broneerimistasu tagastamisele ei kuulu ning uue aja broneerimiseks tuleb tasuda broneerimistasu uuesti. Kui Te broneeritud kuupäeval ja kellaajal kohale ei ilmu, siis tasutud summad tagastamisele ei kuulu.

3.5. Võistlusradadel võivad sõita ka nooremad kui 18-aastased isikud, kuid sellisel juhul on vajalik vanema või hooldaja juuresolek ja nõusolek. Ühtlasi tuleb lapsevanemal või hooldajal kinnitada oma allkirjaga vastutuse deklaratsioon, millega võtab ta täieliku vastutuse nii alaealise Sõitja kui PIKO kuuluva Sõiduki ees. Igal Võistlusrajal Sõitjal peab olema elementaarne sõiduoskus, juhiload ei ole eelduseks.

3.6. PIKO juhib Teie tähelepanu, et mõnede haiguste puhul, nagu näiteks epilepsia ja hemofiilia, me ei soovita LaitseRallyPark´is sõitmist.

3.7. Sõidukid on kohandatud keskmist kasvu ja mõõtu täisealiste inimeste järgi. Kui sõita soovivad inimesed ei ole keskmist kasvu ja mõõtu, palume Teil enne broneerimist konsulteerida PIKO-ga, et otsustada, kas Sõiduki ohutu ja mugav kasutamine on võimalik.

3.8. Kedagi ei lubata Sõidukiga Võistlusrajale enne PIKO lühikoolituse läbimist ja enne, kui PIKO on veendunud Sõitja oskustes Sõidukit ohutult juhtida ja käsitleda.

3.9. Palun arvestage, et Teie sõiduaeg hakkab kulgema Teie ja PIKO poolt varem kokkulepitud ja broneeringus märgitud kellaajast, mitte sõidu tegeliku alustamise ajast. Seetõttu on äärmiselt oluline, et oleksite kohal vähemalt 15 minutit enne kokkulepitud kellaaega, et saaksite läbida vajalikud sõidueelsed toimingud, sealhulgas jõuaksime Teile anda Võistlusradadel kasutamiseks vajaminevad juhtnöörid, ja kasutada broneeritud aega täies ulatuses sõitmiseks. Kui sõitmise algus viibib Teie hilinemise tõttu, siis hilinetud aja võrra väheneb ka Teie sõiduaeg. See on vajalik, kuna PIKO peab arvestama teiste klientidega, kes on aja broneerinud vahetult pärast Teie aega.

3.10. Enne sõitma asumist ning samuti sõitmise ajal ei tohi tarbida alkoholi, narkootikume või muid uimastavaid aineid. PIKO-l on õigus oma äranägemisel keelduda rajale lubamast isikuid, kelle suhtes on PIKO-l kahtlus, et ta võib olla vastavate ainete mõju all.

3.11. Iga Sõitja peab kandma kiivrit. Kiivri sobivuse üle otsustab PIKO. Kui Sõitjal ei ole sobivat kiivrit, siis rendib selle Teile PIKO.

3.12. Iga Sõitja peab enne sõitma asumist allkirjastama ”Vastutuse deklaratsiooni”. PIKO ei vastuta Teile, Teiega kaasas olevatele isikutele või Pealtvaatajatele varalise ja mittevaralise kahju või kehavigastuste tekkimise eest, välja arvatud kui kahju põhjustas PIKO tahtlik tegu, mille eesmärk oli nimetatud isikutele kahju tekitamine.

3.13. Sõitjatel ja Pealtvaatajatel on sõidu ajal kohustus järgida kõiki juhiseid ja märguandeid, mida PIKO annab. Turvalisuse tagamiseks on PIKO-l igal ajal õigus sõitmine katkestada, sealhulgas juhul, kui PIKO leiab, et Sõitja või Pealtvaataja tegevus rajal või selle ääres ei ole ohutu. Taolisel juhul PIKO ei kompenseeri broneeringust kasutamata jäänud aega.

3.14. PIKO-l on õigus ettenägematute asjaolude korral, nagu näiteks, kuid mitte ainult, halvad ilmastikutingimused, keelduda Teid broneeritud ajal Paarisrajale lubamast. Sel juhul üritab PIKO Teid võimalikult vara teavitada ning Teil on õigus broneerida uus aeg. Kui Te ei soovi uut aega broneerida, siis tagastatakse Teile tasutud summa, välja arvatud broneerimistasu.

3.15. Kui soovite Võistlusrada kasutada Isikliku sõidukiga, siis soovitame eelnevalt tankida piisava koguse kütust, kuna PIKO kohapeal kütust ei müü. Kui Isikliku sõidukiga sõitmine jääb pooleli kütuse lõppemisel või muu rikke korral, siis PIKO ei kompenseeri sõitmata jäänud aega. Samuti juhib PIKO Teie tähelepanu, et Isikliku sõiduki kindlustus ei pruugi katta võimalikke sõitmisega saadud kahjusid. PIKO ei hüvita Isiklikule sõidukile tekkinud kahjusid.

3.16. Pealtvaatajad on teretulnud, kuid suuremate seltskondade ja gruppide puhul palume Teil eelnevalt PIKO-t oma tulekust teavitada. Ühtlasi veenduge, et kõik antud seltskonna või grupi liikmed oleksid enne LaitseRallyParki saabumist kursis üldeeskirja sisuga. Teisalt, kui olete broneerinud PIKO teenuseid, siis palume Teil arvestada sellega, et samal ajal, kui viibite LaitseRallyPargi territooriumil ja kasutate PIKO Teenuseid, võivad viibida siinsel territooriumil ja kasutada PIKO Teenuseid veel teised isikuid.

3.17. Kui Sõitja teeb Sõidukiga avarii, mistõttu Sõiduki kasutamine ei ole enam ohutu või tehnilistel põhjustel võimalik, siis loetakse Teenuse kasutamine lõppenuks ja PIKO ei kompenseeri broneeringust kasutamata jäänud aega. Sõitu on võimalik jätkata üksnes peale uue kokkuleppe sõlmimist.

3.18. Sõidukile kahju tekkimisel peate Teie PIKO-le hüvitama Sõidukile tekitatud vigastuste parandamise PIKO hinnakirja alusel. Ühele Sõidukile (hobiralliauto) tekitatud kahju hüvitamise ülempiiriks on 10 000€ (arveldamisel lisandub 20% käibemaksu). Tasudes PIKO-le riskimaandamise teenuse tasu vaheneb Teie kahju omavastutuse määr vastavalt hinnakirjas toodud piirsummani. Muude tekitatud varaliste kahjude korvamisel lähtutakse LaitseRallyPark poolt koostatud hinna kalkulatsioonist.

3.19. Sõidukitesse ja LaitseRallyParki territoorimile on paigaldatud kaamerad, mis salvestavad Sõitja ja Pealtvaatajate tegevust. ”Vastutuse deklaratsioonile” alla kirjutades või Sõidukisse istumisega annab Sõitja nõusoleku enda filmimiseks või muul viisil jäädvustamiseks heli- ja pildimaterjalile. Pealtvaatajad annavad nõusoleku enda filmimiseks või muul viisil jäädvustamiseks heli- ja pildimaterjalile Võistlusraja äärde tulemisega. Kõik autoriõigused filmitud ja muudele heli- ja pildimaterjalidele kuuluvad PIKO-le, kes võib neid kasutada oma äranägemise järgi, sealhulgas avalikkusele avaldamise või ärilisel eesmärgil ilma materjalile jäädvustatud Sõitja või Pealtvaataja täiendava nõusolekuta.