Kardikeskuse sisekorraeeskirjad

Teie paremaks teenindamiseks ja heaolu tagamiseks pargis palume enne külastust tutvuda nii LaitseRallyPargi üldiste kui kardikeskuse sisekorraeeskirjadega.

Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile LaitseRallyPark hobikardirajal sõitjatele,pealtvaatajatele ja kolmandatele isikutele.

• Sõitja soovitatav pikkus alates 150cm, max kaal 110kg.
•  Sõitja soovitatav pikkus lastekardil 125cm, max kaal 80kg.
•  Kõik sõitjad peavad kandma kiivrit.
•  Lisavarustuse kandmine (kombinesioon, kindad, kilekombinesioon) on vabatahtlik.
•  Kõik lahtised esemed tuleb sõidu ajaks ära panna. Lahtised pikad juuksed, sallid vööd jms. tuleb ohutuse kaalutlusel kinni siduda.
•  Sõitjatel on rangelt keelatud sõita vastu liikumissuunda, välja arvatud juhul, kui see onmöödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.
•  Kardist väljumine sõidu ajal on rangelt keelatud.
•  Probleemi tekkimisel anna instruktorile märku ülestõstetud käega.
•  Alaealised pääsevad rajale üksnes lapsevanema või hooldaja kirjalikul loal.
•  Sõit kestab 8 minutit.
•  Paigalt start toimub ainult kokkuleppel instruktoritega.
•  Esimesel ja viimasel ringil aega ei mõõdeta.
•  Peale finishi lipust möödumist tuleb vähendada kiirust ja läbida veel üks ring, mille lõpus tuleb pöörata boksialale.
•  Boksialal liikumiskiirus 3km/h.
•  Kardi tehnilise rikke ilmnemisel tuleb võimalusel koheselt sõita boksialale, või sõit peatada.
•  Kardi tehnilise rikke korral sõidu enneaegselt lõpetanud sõitjale võimaldatakse kordussõit või tagastatakse pool sõidu maksumuse raha.
•  Tahtliku kahju tekitamise või oskamatuse eest seda vältida kannab kõik kulud sõitja.
•  Stardirivi koostatakse vabalt valitud järjekorras.
•  Stardi käskluseks on roheliste fooritulede süttimine või rohelise lipu järsk allalangetamine.
•  Stardi tüüp on paigaltstart.
•  Stardihetkel peavad olema võistlejate käed rooli küljes.
•  Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Siinjuures kaob eessõitjal õigus „katta” tagant tulijat. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagandsõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.
•  Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.
•  Enda taga olevat sõitjat võib „katta” muutes sirge jookul trajektoori vaid ühe korra.
•  Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud.
•  Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad sõitjad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks.
• Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine (nt. rajalt välja sõit) võib süüdlasele kaasa tuua sõidust eemaldamise. Sellisel juhul sõitjale sõidutasu ei tagastata.
•  Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult jalgpedaalidega. Käega gaasihoovastiku liigutamine on rangelt keelatud.
•  Määrustevastased sõiduvõtted toovad kaasa võistluste ebaausaid tulemusi ja loovad ohuolukordi rajal.

Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:
•  Sõitja „rammis” kaassõitjat tagant, küljelt või eest.
•  Sõitja ei allunud signaallipuga antud korraldusele.
•  Sõitja põhjustas kokkupõrke.
•  Sõitja surus teise sõitja rajalt välja.
•  Sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit.
•  Sõitja „kattis” muutes sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra.
•  Kui instruktorid tuvastavad määrustevastase sõidu annab instruktor sõitjale märku