Jääkardivõistluse juhend 18.02.2024

LaitseRallyPark hobikardi võistlus

1. ÜLDISED KOHUSTUSED
2. VÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA KOHT
3. REGISTREERIMINE
4. OSAVÕTUTASUD
5. VÕISTLUSE KÄIK
6. AUTASUSTAMINE
7. VÕISTLEJAD
8. AMETNIKUD
9. ÜLDISED TINGIMUSED
10. ÜLDINE OHUTUS
11. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS
12. VÕISTLEJATE KOOSOLEK
13. STARDIPROTSEDUUR
14. FINIŠ
15. AJAVÕTT
16. KARISTUSED
17. ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL
18. MÖÖDASÕIT
19. KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL
20. MÄÄRUSTEVASTANE SÕIT

1. ÜLDISED KOHUSTUSED

1.1 Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile LaitseRallypargi kardisõidus osalejatele ja pealtvaatajatele.
1.2 Lisaks käesolevatele reeglitele kehtivad osalejatele ja pealtvaatajatele LaitseRallyPargi kardiraja reeglid ja LaitseRallyPargi sisekorra eeskirjad.

2. VÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA KOHT

2.1. Võistlus toimub LaitseRallyPargi võistluskardirajal.
2.2. Võistlust ei toimu kui välistemperatuur on kõrgem kui +1C
2.3. Võistlus toimub 18.02.2024
2.4. Võitlejate registreerimine 13:00-13:45
2.5. Võistlejate koosolek 13:45-14:00
2.6. Võistlussõidud kell 14:00 kuni 17:00

3. REGISTREERIMINE

3.1. Võistlusele eelregistreerimine toimub e-maili teel kart@laitserallypark.ee või telefoni teel +372 6716067.
3.2. Eelregistreerimine toimub hiljemalt kaks päeva (48h) enne võistluspäeva algust.
3.3. Registreerida saab ka Laitserallypargi kardikeskuses kohapeal
3.4. Võistlustele registreerimise kohta saab infot lisaks Laitserallypargi kodulehelt, facebooki lehelt ning kardikeskusest.
3.5. Võistleja loetakse registreerunuks peale osalustasu maksmist.
3.6. Eelregistreerimise palume kanda osalustasu arveldusarvele: Piko Hobikross OÜ, EE362200221021991728.
Selgitusse kindlasti märkida võistleja ees ja perekonna nimi, võistluse toimumise kuupäev, telefoni number.

4. OSAVÕTUTASUD

4.1 Osavõtutasu eelregistreerimisel on 50 EUR.
4.2 Osavõtutasu võistluspäeval registreerides 60 EUR

5. VÕISTLUSE KÄIK

5.1 Raja profiili võistlusel muudetakse vastavalt korraldajate otsusele. Rajahooldust võidakse teostada ka sama sõiduvooru vahelistel aegade
5.2 Võistlusel toimub 3 sõiduvooru
5.3 Esimene sõiduvoor on kvalifikatsioonisõit 10minutit (osalevad kõik registreerunud võistlejad)
5.4 Teine sõiduvoor on kvalifikatsioonisõit 10 minutit (osalevad kõik registreerunud võistlejad)
5.5 Kvalifikatsioonsõitude tulemused koostatakse parima ringiaja järgi mistahes sõiduvoorus.
5.5 Finaalid:
C-Finaali pääsevad võistlejad kes on saavutanud kvalifikatsioonisõidu tulemustes koha 17-28
B-Finaali pääsevad võistlejad kes on saavutanud kvalifikatsioonisõidu tulemustes koha 9-16 + C-finaali 4 kiiremat
A-Finaali pääsevad võistlejad kes on saavutanud kvalifikatsioonisõidu tulemustes koha 1-8 + B-finaali 4 kiiremat
5.6 Võitjaks loetakse võistleja kes on läbinud finaalsõidus kõige rohkem ringe kõige väiksema ajaga.

6. AUTASUSTAMINE

6.1 Võistluse autasustamine toimub peale võistlussõitude lõppu kardikeskuse poodiumil.
6.2 Võistluse auhinnad paneb välja LaitseRallyPark ja/või teised sponsorid.

7. VÕISTLEJAD

7.1. Võistlejad peavad olema vähemalt 140cm pikkused
7.2 Võistleja kaal ei tohi olla üle 120kg

8. AMETNIKUD

8.1. Korraldajad:
LaitseRallyPark – tel 6716067 kart@laitserallypark.ee

9. ÜLDISED TINGIMUSED

9.1. Sõidud toimuvad LaitseRallyPark’i Sodi GT2 , ja GT5R kartidega, ning kogu sinna juurde kuuluva varustusega.
9.2. Sõiduvarustusse kuulub: kiiver, kiivrisukk, kindad, vajadusel kombinesioon. Võib kasutada ka oma isiklikku sõiduvarustust. Kiivril nõutav vähemalt E.tähistus.
9.3. Kardid on varustatud naastrehvidega
9.4. Võistlusel võib osaleda maksimaalselt 70 inimest

10. ÜLDINE OHUTUS

10.1. Kõik korraldaja poolt kehtestatud ohutusnõuded on kohustuslikud kõigile võistlejatele ja
pealtvaatajatele.
10.2. Võistlejatel on rangelt keelatud võistlusrajal kardiga sõita vastu liikumissuunda, välja
arvatud juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.
10.3. Võistleja, kelle kardil on sõidu ajal tekkinud ohtlik tehniline rike, on kohustatud ohutuse
tagamiseks võistlusrajalt esimesel võimalusel lahkuma.
10.4. Iga võistleja, kes soovib võistlusrajalt lahkuda, peab oma kavatsusest käe püsti tõstmisega märku andma ning boksi sõitmisel tagama ohutuse.
10.5. Võistlejad peavad osaledes ajasõitudes kandma täisvarustust, selle
täitmist kontrollib korraldaja.
10.6 Võistluse jooksul on rajale lubatud ainult osalejad ja kohtunikud.
10.7 Pealtvaatajatele on sissepääs tasuta.

11. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS JA FOORID
Stardilipp:
Roheline lipp. Stardikäskluseks on lipu järsk allalangetamine.
Finiši lipp:
Ruuduline lipp. Peale lipust möödumist on sõit lõppenud ja esimesel võimalusel tuleb sõita boksialale.
Must lipp:
Seda lippu kasutatakse sõitja diskvalifitseerimiseks antud sõidust. Peale selle lipu nägemist tuleb sõita esimesel võimalusel boksialale. Vajadusel näidatakse lippu koos lisatete tahviga millel on vastava kardi number.
Mustvalge diagonaallipp:
Seda lippu näidatakse võistlejale ainult ühe korra, et anda talle teada hoiatusest ebasportliku käitumise eest rajal.
Kollane lipp:
Sellega antakse võistlejatele märku ohust rajal. Lippu nähes ära soorita möödasõitu, valmistu sõidusuuna muutmiseks. Rajal või rajapeenral on takistus.
Sinine lipp:
Seda lippu näidatakse liikuvale sõitjale, kellest hakkab mööduma tunduvalt kiirem sõitja. Lipu näitamisel on aeglasem sõitja kohustatud kiirema sõitja mööda laskma.
Punane lipp:
See lipp tähendab sõidu peatamist. Sõitja kelle näidatakse lippu peab jääma viivitamatult seisma lipu ees. Vajadusel näidatakse lippu koos lisateate tahvliga millel on vastava kardi number.
Foorid:
-Punane foorituli tähendab, et sõitjad peavad ootama stardipostitsioonidel ning on keelatud ületada stardijoont. Punase fooritule kustumisel süttib koheselt roheline foor.
-Roheline foorituli tähistab starti, ehk selle märguande peale hakkavad võistlejad koheselt sõitma.

12. VÕISTLEJATE KOOSOLEK

12.1 Enne võistlussõitude algust kogunetakse LRP Kardikeskuses, kell 13.45
12.2 Küsimused ja ettepanekud seoses võitlustega on oodatud LaitseRallyPark meiliaadressile: kart@laitserallypark.ee

13. STARDIPROTSEDUUR

13.1 Stardiprotseduuri tüüp on paigaltstart lipuga või fooristart
13.2 Starditakse töötava mootoriga.
13.3 Stardihetkel peavad olema võistlejate käed rooli küljes.

14. FINIŠ

14.1. Võidusõidu lõppu tähistav signaal antakse finiši joonel niipea, kui juhtiv kart on selle
ületanud, olles läbinud kogu võistlusdistantsi.
14.2. Kui mingil põhjusel võidusõidu lõppu tähistava signaali andmisega hilinetakse, loetakse
võidusõit lõppenuks hetkel, mil ta normaalselt oleks pidanud lõppema, kui poleks toimunud
hilinemist.
14.3. Pärast võidusõidu lõppu tähistava signaali saamist suunduvad kõik kardid otse, ilma
peatumata boksi vähendades peale ruudulist lippu kiirust.
14.4. Et finišeerimine loetaks toimunuks, peab võistleja ületama finišijoone oma kardis
istudes.

15.AJAVÕTT

15.1. Ajad mõõdetkse elektrooniliselt (Transponderitega)
15.2. Tulemused avaldatakse jooksvalt.
15.3. Arvestatakse parimat ringi aega või parimat kohta
15.4. Ajamõõtmine algab hetkel kui kõik antud sõidu sõitjad on väljunud boksialast või stardi märguandega
15.5. Esimesel ringil aega ei mõõdeta.

16. KARISTUSED

16.1. Karistused on kohtunike otsustada sõltuvalt rikkumise tõsidusest.
16.2. Karistuste määramine rikkumise kohta:
– rammimine- korduva rammimise puhul eemaldamine sõidust
-ebasportlik/ebaviisakas käitumine teiste võistlejate suhtes- võistluselt eemaldamine
-boksiala kiirusepiirangu eiramine toob kaasa hoiatuse ning korduva rikkumise korral võib kaasa tuua võistluselt eemaldamise

17. ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL

17.1. Igasugune sõit rajal võib toimuda ainult võistlussuunas.
17.2. Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril.
17.3. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagasõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.
17.4. Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad võistlejad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks (piisava laiusega rajakoridori).
17.5. Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine (näit. rajalt väljasõit) võib süüdlasele kaasa tuua eemaldamise.
17.6. Sõitja, kes on otsustanud rajalt boksialasse sõita, peab sellest varakult (käe tõstmisega) teisi sõitjaid informeerima ja tagama kaasvõistlejate ohutuse.
17.7. Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult pedaalide abil.
17.8. Boksialal on maksimaalseks sõidukiiruseks 3km/h s.o. jalakäija kiirus.
17.9. Sõites rajalt välja/jäädes kinni on võistlejal võimalus tulla kardist välja ja kart rajale tagasi suunata. Kardist välja tulles peab võistleja ise veenduma et see on ohutu ja läheduses ei oleks teisi võitlejaid. Kardist välja tulles on ohutuse tagamine võitleja vastutus.

18. MÖÖDASÕIT

18.1. Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.
18.2. Enda taga olevat võistlejat võib „katta“ muutes sirge jooksul trajektoori vaid ühe korra. Ees vingerdamine toob kaasa musta lipu.
18.3. Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud.
18.4. Otsekohe, kui raja sirgel osal on kiirem kart eessõitjale ringiga järele jõudnud, peab eessõitja andma teed kiiremale, hoidudes rajaserva ja vabastades ideaaltrajektoori.
18.5. Kui aeglasem eessõitja ei märka kiiremat või ei lase tal mööduda, informeerivad rajakohtunikud aeglasemat võistlejat siniste lippudega. Võistlejat, kes ei allu sellele märguandele, võidakse karistada hoiatusega. Korduv siniste lippudega antava signaali ignoreerimine võib kaasa tuua antud võistleja eemaldamise.

19. KARDI PEATAMINE VÕIDUSÕIDU AJAL

19.1.Võistleja, kes soovib rajalt ära sõita, peab sellest teisi varakult informeerima (ülestõstetud käega) ning eemalduma rajalt ohutuse seisukohalt sobivaimas kohas.

20. MÄÄRUSTEVASTANE SÕIT

20.1. Määrustevastased sõiduvõtted toovad kaasa võistluste ebaausaid tulemusi ja loovad ohuolukordi rajal.
20.2. Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:
sõitja „rammis“ (sõitis otsa) kaasvõistlejale tagant või küljelt;
sõitja ei allunud signaallipuga antud korraldusele;
sõitja põhjustas kokkupõrke;
sõitja surus teise sõitja rajalt välja;
sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit;
sõitja „kattis“ muutis sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra;
sõitja „lõikab”(sõidab rajaväliselt) tahtlikult/tahtmatult
20.3. Kui võistluste kohtunikud tuvastavad määrustevastase sõidu, annab kohtunik sõitja hoiatamiseks märku hoiatuslipuga. Kui määrustevastane sõit leidis aset võistluste lõppfaasis ning hoiatust lipumärguandena ei jõuta sõitjale edastada, siis antakse hoiatus võistlussõidu lõppedes suuliselt.
20.4. Kui sõitja kordab määrustevastast sõitu, kas samas või järgmises võistlussõidus, siis eemaldatakse ta musta lipuga sõidust. Peatamise põhjus teatatakse sõitjale hooldusalasse jõudmisel. Kui määrustevastane sõit leidis aset võistluste lõppfaasis ning lipumärguannet ei jõuta sõitjale edastada, siis tühistatakse sõitja tulemus selles sõidus peale sõidu lõppu.
20.6. Kui määrustevastane sõit on tuvastatud, siis võib kohtunik vastava otsuse vastu võtta ka sõitjat küsitlemata.
20.7. Võistluste juhi/ žürii/korraldaja otsus määrustevastaseid sõiduvõtteid kasutanud võistleja kohta on lõplik ja ei kuulu protestimisele.
20.8. Korduva määrustevastase sõidu või ebasportliku käitumise korral on korraldajatel õigus võistleja osalemine antud rajal keelata.