Deklaratsioon omavastutusega 3000€

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et:

Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult;

Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne rajale sõitma minekut;

Minu tervislik seisund ja oskused võimaldavad mul ohutult kasutada Piko Hobikross OÜ poolt minule renditud sportautot;

Piko Hobikross OÜ instruktor on mulle õpetanud sportauto kasutamist, teavitanud sportauto kasutamise eripäradest, ohutustehnikast, sõiduga kaasnevatest riskidest ning võimalikest tagajärgedest, ohtlike olukordade vältimisest ning päästeviisidest. Olen instruktori poolt räägitut kuulanud hoolikalt, saanudsellest aru ja jätnud meelde;

Mõistan, et sportauto kasutamine ja võistlusrajal või selle territooriumil viibimine kätkeb endas riske ning vabastan Piko Hobikross OÜ ja tema töötajad mistahes vastutusest minule sportauto kasutamise ja krossirajal sõiduga kaasnevate võimalike varaliste ja mittevaraliste kahjude ning kehavigastuste tekkimise korral;

Võtan enda kanda kõik sportauto kasutamise ning võistlusrajal sõitmise või LaitseRallyPargis viibimisega kaasnevad riskid ning avarii või muu juhtumi korral ei esita Piko Hobikross OÜ või tema töötajate vastu varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudeid;

Vastutan täielikult minu kasutusse antud sportauto ja spetsiaal-varustuse eest, kasutan neid heaperemehelikult ja hoolsalt ning kohustun need kokkulepitud ajal tagastama samasuguses seisundis.
Kui minu tegevuse või oskamatuse tõttu kaasneb kahju, siis hüvitan kõik kahjud (sh sportautole tekitatud kahju) vastavalt Piko Hobikross OÜ hinnakirjale, kolmandatele isikutele vastavalt nende poolt esitatud kalkulatsioonile. Peale kindlustusmakse tasumist, jääb minu kasutusse antud Piko Hobikross OÜ sportautole tekitatud kahju hüvitamise omavastutuse ülempiiriks 3000 € (sisaldab 22% käibemaksu);

Võtan teadmiseks, et sportauto tehnilised rikked, mis ei ole tingitud minu süüst ja on tekkinud minust mitteolenevatel põhjustel, ei kuulu minu poolt hüvitamisele;

Olen vähemalt 18-aastane ning teo- ja otsusevõimeline. Olen tutvunud käesoleva deklaratsiooni sisuga ning sellest aru saanud.

Nimi: ……………………………………………………….
Kuupäev: ………………………………………………….
E-post: …………………………………………………….. (kui soovin saada LaitseRallyPargi uudiseid)
Allkiri: ……………………………………………………..